Rechten van de betrokkene

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:
• Recht op informatie
• Recht op inzage
• Recht op verbetering (rectificatie)
• Recht op verwijdering (vergetelheid)
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
• Recht van bezwaar
• Recht om niet te worden betrokken in een geautomatiseerde besluitvorming

De betrokkene moet op een transparante manier geïnformeerd worden over deze rechten. Deze informatie moet in begrijpelijke taal én makkelijk vindbaar op de website aangeboden worden in de privacyverklaring.

Na een verzoek van betrokkene moet de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand (te verlengen met maximaal twee maanden) reageren op dit verzoek. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een verzoek niet honoreert, wijst hij de betrokkene op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.

Recht op informatie

De verwerkingsverantwoordelijke moet op eigen initiatief aan de betrokkene bepaalde informatie verschaffen, waaronder:
• Gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke en diens eventuele functionaris gegevensbescherming
• Het verwerkingsdoel en de specifieke rechtsgrond voor de verwerking
• De eventuele ontvangers van de persoonsgegevens
• De bewaartermijn
• De rechten van de betrokkene
• Dat de betrokkene zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd mag intrekken
• De bron van de gegevens, wanneer deze niet bij de betrokkene worden opgevraagd

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om zijn gegevens in te zien. Als hij hier een beroep op doet, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht hem een kopie te verstrekken van alle gegevens die over hem verwerkt worden. Als de gegevens niet rechtstreeks van de betrokkene zelf ontvangen zijn, dient zoveel mogelijk informatie gegeven te worden waar de gegevens vandaan komen.

Recht op verbetering

Onjuiste persoonsgegevens moeten worden verbeterd als betrokkene aangeeft dat deze onjuist zijn. Onvolledige gegevens moeten (voor zover dat redelijk is gelet op het verwerkingsdoel) worden aangevuld, wanneer de betrokkene daarom vraagt.

Recht op verwijdering

In de volgende gevallen mag de betrokkene vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen:
• De gegevens worden onrechtmatig verwerkt (zonder rechtsgrond)
• Gegevens zijn niet meer nodig voor het doel
• Er bestaat een wettelijke verplichting de gegevens te wissen
• Betrokkene trekt de toestemming in (en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking)
• Na een geslaagd ingediend bezwaar
• De gegevens worden uitsluitend voor marketingdoeleinden verwerkt
• De gegevens zijn verzameld bij het gericht aanbieden van internetdiensten, zoals websites, social media en spelletjes aan kinderen onder de 16 jaar

Wanneer de persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, dan moet de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, te waarschuwen dat koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens moeten worden gewist.

Recht op beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar niet (verder) worden verwerkt, tenzij met toestemming van betrokkene. Recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
• Juistheid gegevens wordt door betrokkene betwist. Beperking geldt voor periode om verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de juistheid te controleren
• Verwerking is onrechtmatig maar betrokkene verzet zich tegen wissing
• Verwerkingsverantwoordelijke heeft de gegevens niet meer nodig, maar betrokkene wil de gegevens behouden in verband met een juridische procedure
• Tijdens de behandeling van een bezwaar van de betrokkene

Recht op overdraagbaarheid

Betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit houdt in dat de gegevens beschikbaar moeten worden gesteld aan betrokkene wanneer deze daarom vraagt op zo’n manier dat de betrokkene ze zelf makkelijk weer door kan geven. Indien technisch mogelijk moet rechtstreekse overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke mogelijk gemaakt worden.

Betrokkene heeft hier recht op onder drie voorwaarden:
• De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van of op basis van een overeenkomst met betrokkene
• Betrokkene heeft de gegevens zelf verstrekt
• Het gaat om digitale gegevens, en niet om papieren dossiers

Recht van bezwaar

Betrokkenen mogen bezwaar maken tegen verwerking van gegevens die gebaseerd zijn op de grondslag ‘taak van algemeen belang’ (artikel 6, lid 1 e) of op de grondslag ‘gerechtvaardigd eigenbelang’ (artikel 6, lid 1 f). Na een ingediend bezwaar van betrokkene, moet de verwerking gestopt worden, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke hard kan maken dat zijn belang toch nog zwaarder weegt.

Bij gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing moet een bezwaar van betrokkene altijd gehonoreerd worden.

De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene bij het eerste contact uitdrukkelijk in kennis stellen van dit recht van bezwaar. Deze informatie moet gescheiden worden van andere informatie.

Recht om niet te worden betrokken in een geautomatiseerde besluitvorming

Als een besluit met rechtsgevolgen uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (w.o. profilering) mag betrokkene dat weigeren. Hiervan afgeleide rechten zijn:
• Recht op menselijke tussenkomst
• Recht om standpunt kenbaar te maken
• Recht om besluit veilig te stellen

Terug naar inleiding

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.