Gebruik BSN in btw-nummer is in strijd met AVG

Gebruik BSN in btw-nummer is in strijd met AVG

Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer voor zelfstandigen (veelal ZZP-ers) is strijdig met de regels van de AVG, zo luidt de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na een uitgebreid onderzoek. De AP heeft dit op 6 juli jl. bekendgemaakt. De Belastingdienst moet zo snel mogelijk stoppen met deze verwerking, aangezien de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt, concludeert de AP. Als dat niet gebeurt, kan de AP handhavende maatregelen treffen, aldus de AP.

Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer is bedoeld voor de communicatie tussen burger en overheid en voor gegevensuitwisseling tussen overheidsorganen onderling. Het is een persoonsgebonden nummer waarmee burgers zich kunnen identificeren bij de overheid. Het BSN is vertrouwelijk en met de uitwisseling ervan moet terughoudend worden omgegaan, aangezien het gevoelig is voor identiteitsfraude. Het risico op misbruik neemt toe naarmate het BSN breder bekend en toegankelijk is.

In de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) zijn regels opgenomen over de toekenning, het beheer en gebruik van het BSN. Hierin is opgenomen dat burgerservicenummers alleen gebruikt mogen worden wanneer dat echt nodig is. Als een overheidsorgaan een dienst kan leveren zonder het gebruik van het BSN, dan moet zij dat doen.

BTW-nummer

Het btw-nummer is een fiscaal nummer dat door de Belastingdienst aan ondernemingen wordt toegekend om omzetbelasting te kunnen innen. Elke ondernemer is verplicht dit nummer op hun website te publiceren en het btw-nummer op de facturen te vermelden. Het btw-nummer is dus bedoeld om veelvuldig te worden gebruikt in het zakelijk verkeer. Het is bedoeld voor de openbaarheid, in tegenstelling tot het BSN wat een vertrouwelijk nummer is.
De Belastingdienst is in Nederland belast met het verstrekken van het btw-nummer. Voor de meeste rechtspersonen geldt dat het btw-nummer is opgebouwd uit de landcode (NL), het RSIN (fiscaal nummer), en een toevoeging om aan te geven dat het gaat om een eerste, tweede of daaropvolgend bedrijf (B01). Het RSIN wordt toegekend door de KvK. Dit geldt alleen niet voor eenmanszaken, aangezien dit een natuurlijk persoon betreft. Daarom wordt bij eenmanszaken geen RSIN toegekend, maar wordt gebruikgemaakt van het BSN voor de opbouw van het btw-nummer.

Onderzoek

Zelfstandigen met een eenmanszaak (voornamelijk ZZP-ers) klagen al langer over het op deze wijze gebruikmaken van het BSN. Daarom heeft de AP in 2017 een onderzoek ingesteld om vast te stellen of er een wettelijke grondslag is voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat noch de Wabb, noch de AVG een wettelijke grondslag biedt voor de verwerking van het BSN in het btw-nummer. .

Op uitnodiging van de AP heeft de Belastingdienst in 2017 haar zienswijze gegeven. Hierin beroept de Belastingdienst zich op drie hoofdpunten.

Allereerst stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat het btw-identificatienummer met daarin opgenomen het BSN past binnen de reikwijdte van artikel 10 van de Wabb en dat deze verwerking voldoet aan artikel 24 van de Wbp (vanaf 25 mei 2018: artikel 46 van de UAVG).

De AP is van mening dat dit argument geen doel treft.

‘Ten tweede is de huidige situatie volgens de Belastingdienst te verklaren vanuit de ontstaansgeschiedenis van het BSN en is de verwerking aldus rechtmatig. De Belastingdienst erkent dat de wetgever wellicht onvoldoende heeft ingespeeld op de wringende situatie van de door de overheid bepleite en gepraktiseerde omgang met het BSN enerzijds en de verplichte bekendmaking van het btw-identificatienummer anderzijds.’

De reactie van de AP hierop is dat de ontstaansgeschiedenis niet af doet aan de conclusie dat de werkwijze van de Belastingdienst in strijd is met de AVG.

‘Ten derde merkt de Belastingdienst op dat een andere wijze van het toekennen van het btw-nummer aan zelfstandigen (zonder BSN) uitvoeringstechnisch op grote problemen stuit en veel tijd en geld kost; dat geldt zowel voor de overheid als voor de eenmanszaken.’ Hierbij geeft de Belastingdienst aan zich niet principieel te verzetten tegen een andere wijze van toekennen.

De Belastingdienst heeft beloofd met een plan van aanpak te komen voor een oplossing.
De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd de Tweede Kamer nog voor de zomer van 2018 te informeren. Maar bij het publiceren van het onderzoeksrapport had de AP nog geen plan van aanpak van de Belastingdienst ontvangen.

Vervolg en conclusie

Duidelijk is dat de huidige werkwijze van de Belastingdienst strijdig is met de AVG. De AP geeft in haar nieuwsbericht van 6 juli jl. aan dat zij handhavende maatregelen kán treffen als de Belastingdienst niet stopt met de onrechtmatige verwerking van het burgerservicenummer in het btw-nummer. Het is afwachten wat de AP gaat doen. Zodra er meer bekend wordt over mogelijk vervolg, zal ik hierover berichten.

Zoals ik ook al in het bericht het gebruik van camera’s in reclamezuilen aangeef, vind ik het een goed teken dat de AP zich wel degelijk bezig houdt met het uitoefenen van haar toezichthoudende functie, en zich hierbij in eerste instantie richt op de grotere misstanden.

Bent u nog niet klaar voor de AVG? Bestel dan snel ons doehetzelf-pakket: functioneel, praktisch en betaalbaar

Print Friendly, PDF & Email
Reageren is niet mogelijk.